:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์. 044-558961 โทรสาร.044-558962 Email : bukrang4.0@gmail.com

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

 
 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เดิมเมื่อ 40 กว่าปีมาแล้วขึ้นอยู่กับอำเภอ ท่าตูม ต่อมาแบ่งแยกอำเภอเป็นอำเภอจอมพระ ซึ่งตำบลบุแกรงมีเขตรับผิดชอบทั้งหมด 15 หมู่บ้าน

                - เมื่อปี พ.ศ. 2518 มีการแบ่งแยกการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือตำบลบุแกรง และตำบลบ้านผือตำบลบุแกรง จึงมีหมู่บ้านอยู่ 15 หมู่บ้าน
                - เทศบาลตำบลบุแกรง มีที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านขามหมู่ที่ 11 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ห่างจากอำเภอจอมพระระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด สุรินทร์ระยะทาง 39 กิโลเมตร

                - ตำบลบุแกรงมีเนื้อที่ประมาณ 48  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,003 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 
                 ทิศเหนือ               ติดต่อกับ  ตำบลบ้านผือ                        อำเภอจอมพระ 
                 ทิศใต้                  ติดต่อกับ  ตำบลตากูก,ตำบลบึง               อำเภอเขวาสินรินทร์
                 ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ  ตำบลหนองบัว,ตำบลแตล         อำเภอศีขรภูมิ
                 ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ  ตำบลจอมพระ                       อำเภอจอมพระ
 
                                  ความหมายของสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
 
      1.ช้างสองเชือกใช้งวงประสานกันเพื่อชูคทา หมายความว่า ช้างสองเชือกใช้งวงประสานกันเพื่อ ให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาตำบล คทา รัศมี 6 แฉก หมายความว่าการสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
      2.รวงข้าวโอบช้างไว้ หมายความว่า การพัฒนาการเกษตรของตำบลบุแกรงเพื่อความอุดมสมบูรณ์นำไปสู่ความเป็นสังคมเกษตรที่ยั่งยืน
 
            ๑. บ้านบุแกรง หมู่ที่ ๑ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขต เทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวนประชากรเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีจำนวน ๘๔๖ คน แยก เป็นชาย ๔๓๗ คน เป็นหญิง   ๔๐๙ คน มีจำนวนครัวเรือน ๑๘๒ ครัวเรือน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน ๖๓๔ คน เป็นชาย ๓๑๒ คน หญิง ๓๒๒ คน
               ๒. บ้านประวิทย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวนประชากรเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีจำนวน ๑๗๘ คนแยก เป็นชาย ๘๗ คน เป็นหญิง ๙๑ คน มีจำนวนครัวเรือน ๔๑ ครัวเรือน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน ๑๑๘ คน เป็นชาย ๕๔ คน หญิง ๖๔ คน
               ๓. บ้านตาบอด หมู่ที่ ๓ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวนประชากรเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีจำนวน ๔๑๘ คน
แยก เป็นชาย ๒๑๙ คน เป็นหญิง ๑๙๙ คน มีจำนวนครัวเรือน ๙๔ ครัวเรือน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน ๓๒๓ คน เป็นชาย ๑๖๖ คน หญิง ๑๕๗ คน
               ๔. บ้านว่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวนประชากรเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีจำนวน ๗๖๙ คน
แยก เป็นชาย ๓๗๙ คน เป็นหญิง ๓๙๐ คน มีจำนวนครัวเรือน ๑๘๑ ครัวเรือน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน ๕๘๓ คน เป็นชาย ๒๘๖ คน หญิง ๒๙๗ คน
               ๕. บ้านอาคต หมู่ที่ ๕ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวนประชากรเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีจำนวน ๔๗๕ คน
แยก เป็นชาย ๒๓๕ คน เป็นหญิง ๒๔๐ คน มีจำนวนครัวเรือน ๑๑๔ ครัวเรือน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน ๓๔๙ คน เป็นชาย ๑๖๗ คน หญิง ๑๘๒ คน
                ๖. บ้านหนองขอนใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่เขตเทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวนประชากรเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีจำนวน ๕๑๑ คนแยก เป็นชาย ๒๖๓ คน เป็นหญิง ๒๔๘ คน มีจำนวนครัวเรือน ๑๑๗ ครัวเรือน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน ๓๘๔ คน เป็นชาย ๑๙๕ คน หญิง ๑๘๙ คน
                ๗. บ้านตะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวนประชากรเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีจำนวน ๑๕๗ คนแยก เป็นชาย ๘๐ คน เป็นหญิง ๗๗ คน มีจำนวนครัวเรือน ๓๘ ครัวเรือน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน ๑๒๖ คน เป็นชาย ๖๔ คน หญิง ๖๒ คน
                ๘. บ้านขาม หมู่ที่ ๘ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวนประชากรเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีจำนวน ๖๒๘ คน
แยก เป็นชาย ๒๙๑ คน เป็นหญิง  ๓๓๗ คน มีจำนวนครัวเรือน ๑๔๕ ครัวเรือน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน ๔๘๓ คน เป็นชาย ๒๒๓ คน หญิง ๒๖๐ คน
                 ๙. บ้านอาแวะ หมู่ที่ ๙ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวนประชากรเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีจำนวน ๘๘๔ คนแยก เป็นชาย ๔๓๑ คน เป็นหญิง  ๔๕๓ คน มีจำนวนครัวเรือน ๑๙๐ ครัวเรือน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน ๖๗๘ คน เป็นชาย ๓๓๗ คน หญิง ๓๔๑ คน
                ๑๐. บ้านอาผอ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวนประชากรเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีจำนวน ๕๔๘ คน แยก เป็นชาย ๒๗๔ คน  เป็นหญิง ๒๗๔ คน มีจำนวนครัวเรือน ๑๑๒ ครัวเรือน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน ๓๘๖ คน เป็นชาย ๑๙๐ คน หญิง ๑๙๖ คน
                 ๑๑. บ้านขาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวนประชากรเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีจำนวน ๘๓๓ คน แยกเป็นชาย ๔๐๘ คน เป็นหญิง ๔๒๕ คน มีจำนวนครัวเรือน ๑๙๗ ครัวเรือน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน ๖๗๑ คน เป็นชาย ๓๒๕ คน หญิง ๓๔๖ คน
                 ๑๒. บ้านเสียงชัย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวนประชากรเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีจำนวน ๔๘๕ คน แยก เป็นชาย ๒๒๙ คน เป็นหญิง ๒๕๖ คน มีจำนวนครัวเรือน ๑๐๕ ครัวเรือน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน ๓๖๙ คน เป็นชาย ๑๗๑ คน หญิง ๑๙๘ คน
                 ๑๓. บ้านโนนพลวง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่เขตเทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวนประชากรเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีจำนวน ๑๘๓ คนแยก เป็นชาย ๙๕ คน เป็นหญิง ๘๘ คน มีจำนวนครัวเรือน ๔๒ ครัวเรือน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน ๑๔๐ คน เป็นชาย ๖๙ คน หญิง ๗๑ คน
                 ๑๔. บ้านสระตาปาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่เขตเทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวนประชากรเป็นบุคคลสัญชาติไทย จำนวน ๔๐๒ คน แยกเป็นชาย ๒๐๔ คน เป็นหญิง ๑๙๘ คน มีจำนวนครัวเรือน ๗๗ ครัวเรือน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน ๒๙๙ คน เป็นชาย ๑๔๘ คน หญิง ๑๕๑ คน
                ๑๕. บ้านโนนสวายน้อย หมู่ที่๑๕ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่ อยู่เขตเทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวนประชากรเป็นบุคคลสัญชาติไทยจำนวน ๕๑๔ คน แยก เป็นชาย ๒๕๙ คน เป็นหญิง ๒๕๕ คน มีจำนวนครัวเรือน ๑๑๐ ครัวเรือน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน ๓๘๓ คน เป็นชาย ๑๙๙ คน หญิง ๑๘๔ คน