:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์. 044-558961 โทรสาร.044-558962 Email : bukrang4.0@gmail.com

วิสัยทัศน์ (VISION)
 
“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิต ยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”