:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์. 044-558961 โทรสาร.044-558962 Email : bukrang4.0@gmail.com

สมาชิกสภาเทศบาล
นายอุดมทรัพย์ ไกรสุข
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญส่ง เครือวัลย์
รองประธานสภาเทศบาล
น.ส.สุพัตรา ซื่อสัตย์
เลขานุการสภาเทศบาล
เขต 1
นายกิจ เพ่งพิศ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางปราณี เพ่งพิศ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางบัวเพียง จันทร์หอม
สมาชิกสภาเทศบาล
นางดวงใจ ทองลา
สมาชิกสภาเทศบาล
นางลำยอน บุญเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
นายแปะ ดวงศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญมี ดาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเชษฐพงษ์ ศรีวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสันติชัย ยอดสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชมเชย ดาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล