:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์. 044-558961 โทรสาร.044-558962 Email : bukrang4.0@gmail.com

กองคลัง
นางเดือน ราษีทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.ปุญญิสา ฉิมเพ็ชร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางปรีญาพัชร์ ชะฎาแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
- ว่าง -
จ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
น.ส.กาญจนา จินดาศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.รัตนาพร สุขจิตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
พ.จ.อ.สำเริง สมราศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.วนิดา พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.ณัฐกานต์ ไกรสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.นงลักษณ์ บุญมั่น
คนงานทั่วไป (งานธุรการ)