:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์. 044-558961 โทรสาร.044-558962 Email : bukrang4.0@gmail.com

กองการศึกษา
นายวัชรินทร์ ธรรมเที่ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางอรุณี ยืนยาว
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นายสมนึก ฟองนวล
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
น.ส.โชติกา เจือจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางถวิลวงศ์ ดาศรี
ครู
นางฉวีวรรณ ดาศรี
ครู
นางจันทรา ดาศรี
ครู
น.ส.สมาน มั่นยืน
ครู
นางวัชรินทร์ ยอดสิงห์
ครู
น.ส.เรวดี ชุมตรีนอก
ครู
นางสำลี ดาศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนงคราญ บรรลือทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
น.ส.วิภาพร แจ่มใส
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางณัฐฐ์ชญา ดีมาก
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
น.ส.ศิรินทิพย์ เจริญยิ่ง
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
น.ส.สุพรรณา สมานมิตร
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)