:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์. 044-558961 โทรสาร.044-558962 Email : bukrang4.0@gmail.com

กองช่าง
นายสมศักดิ์ คงชื่นใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
พ.จ.อ.สุรสิทธิ์ สุขจิต
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
จ.อ.ภาณุพงค์ ศรีเพชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายทวีชัย แผ่นทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวฐาปณี บรรลือทรัพย์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายณัฐนันท์ แสวงสุข
คนงานทั่วไป (งานโยธา)
นายฤทธิไกร เพ่งพิศ
คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า)