:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์. 044-558961 โทรสาร.044-558962 Email : bukrang4.0@gmail.com

หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวสุพัตรา ซื่อสัตย์
ปลัดเทศบาลตำบลบุแกรง
094-9792239
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลตำบลบุแกรง
นายสมศักดิ์ คงชื่นใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
095-6581540
นางเดือน ราษีทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
065-3239659
นางไพรจิตรา สัตย์ใสย์
หัวหน้าสำนักปลัด
093-5230357
นายวัชรินทร์ ธรรมเที่ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
090-2976969