:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์. 044-558961 โทรสาร.044-558962 Email : bukrang4.0@gmail.com

สำนักปลัด
นางไพรจิตรา สัตย์ใสย์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางณัฎฐนิชา เขียวสะอาด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวกาญจนา ตรึกตรา
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอนันตสิทธิ์ สุนทรสวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายปฐวี เรืองสนาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายสุทธินนท์ มีสิทธิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
น.ส.ปรียาพร สายบุตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ
น.ส.จิรายุ พิศเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปวีณา ธรรมดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสมชาย ดาศรี
พนักงานวิทยุ
นายสุระ ดาศรี
พนักงานตกแต่งสวน
นางสาวสุจิตรา ดาศรี
คนงานทั่วไป(งานป้องกัน)
นายจิรศักดิ์ ดาศรี
คนงานทั่วไป(งานขับรถยนต์)
นายวุฒิชัย ทองแม้น
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายสมัคร เพ่งพิศ
พนักงานดับเพลิง
นายขวัญชัย นิระพันธ์
ยาม
นางอภิวรรณ ชูช่วย
แม่บ้าน
นายทวน หาสุข
จ้างเหมาบริการ(กู้ชีพ)
น.ส.เกียรตินรี ดอกจันทร์
คนงานทั่วไป(งานประชาสัมพันธ์)
นายคณิศร ศรีเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
น.ส.อัญญารินทร์ แดงพรม
คนงานทั่วไป(งานการเจ้าหน้าที่)
นายธรรมวัฒน์ เขือรัมย์
จ้างเหมาบริการ(กู้ชีพ)
นายสมยงค์ บุญเลิศ
จ้างเหมาบริการ(กู้ชีพ)
นายจิรายุ พรหมบุตร
พนักงานดับเพลิง
นายศักรินทร์ ดวงศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจิรพรรณ ทองศรี
จ้างเหมาบริการ(งานสาธารณสุข)
นายอำไพ สัตย์ใสย์
พนักงานขับรถยนต์